ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎ

ᐃᓚᐃᖅᑐᓂᒃ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎ

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᖓ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᔪᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑑᑉ ᑎᒥᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ ᓄᓇᒋᔭᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᖅ.

ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᑦ ᑕᑕᑎᕈᑏᓪᓗ

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖓ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓲᖅ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᖓᑖᓅᙱᑦᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔫᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᒃ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓕᒑᔪᒥᒃ.

ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᑦ ᑕᑕᑎᕈᑏᓪᓗ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑉᓯ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᓄᓇᒋᔭᑉᓯ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ:

ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒥᒃ ᑲᒪᔨ
ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ

ᐅᖃᓘᑖ: 867-645-5725
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-220-6581
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-2348

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᓯ: ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᕙᒃᖢᑎᒃ; ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒃᐸᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕝᕕᒋᔭᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᒋᓗᒋᑦ.