ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᕙᒃᑐᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᒃᑯᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᑯᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᒋᑦ 7 ᑲᑎᒪᔩᑦ – ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᐊᑐᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.


ᑕᐃᕕᑎ ᓂᖏᐅᖓᓐ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ

ᑕᒑᖅ ᑯᕐᓕ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ

ᑕᓇ ᐊᑕᒻᔅ
ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ

ᑕᐃᕕᑎ ᖁᒃᓱᒃ
ᑲᑎᒪᔨ ᐊᕐᕕᐊᓄᑦ

ᑕᒪᓯ ᐃᓚᐃᑦᑐᖅ
ᑲᑎᒪᔨ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ

ᐲᑕ ᖃᑎᒑᑦᓯᐊᖅ
ᑲᑎᒪᔨ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ

Hᐊᓇ ᐊᖑᑎᐊᓗᒃ
ᑲᑎᒪᔨ ᓴᓪᓕᓄᑦ

Hᐃᒪᔅ ᑕᑎ
ᑲᑎᒪᔨ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ

Hᐃᓕᓇ ᒪᓕᑭ
ᑲᑎᒪᔨ ᓇᐅᔮᓄᑦ

ᒐᐃ ᐃᓄᐊᐱᒃ
ᑲᑎᒪᔨ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ