ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ

ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ

ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑕᐅᒋᑦ

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᓴᓇᖃᑎᒌᖕᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔨᑖᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᑉ ᐃᓚᖓᒍᑦ 23-ᑯᑦ.

ᓴᓇᔨᒃᓴᓂᒃ ᐅᑯᓂᙵ ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ