Image link to version of this page in English

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎ

ᑕᑕᑎᒐᒃᓴᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ
ᐱᕐᓇᑎ ᑏᓐ bdean@kivalliqinuit.ca 867-645-5746
ᐊᔅᓕ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ-ᐳᕐᑐᓐ
aaupaluktuq-burton@kivalliqinuit.ca 867-645-5726

ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ- 1-800-220-6581

ᑭᓯᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖅᑳᕐᓗᑎᒃ.