ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᓲᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓲᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓲᓪᓗ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑎᒍᑦ.

ᐊᑐᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ, ᑭᓯᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᕙᒃᖢᓂ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓖᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑐᖏᓕᖃᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑎᓕᒃ - ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂᓗ, ᐊᒻᒪᓗ 7-ᖑᔪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ 7-ᖑᔪᓂᒃ.

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᑕᐃᕕᑎ ᓂᖏᐅᖓᓐ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
Tᑕᒑᖅ ᑯᕐᓕ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ
ᑕᓇ ᐊᑕᒻᔅ ᑎᑎᕋᖅᑎ - ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᑕᐃᕕᑎ ᖁᒃᓱᒃ ᑲᑎᒪᔨ ᐊᕐᕕᐊᓄᑦ
ᑕᒪᓯ ᐃᓚᐃᑦᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ
ᐲᑕ ᖃᑎᒑᑦᓯᐊᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ
Hᐊᓇ ᐊᖑᑎᐊᓗᒃ ᑲᑎᒪᔨ ᓴᓪᓕᓄᑦ
Hᐃᒪᔅ ᑕᑎ ᑲᑎᒪᔨ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ
Hᐊᓕᓇ ᒪᓕᑭ ᑲᑎᒪᔨ ᓇᐅᔮᓄᑦ
ᐊᓚᓇ ᖁᒃᓱᒃ ᑲᑎᒪᔨ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ