image link to this page in English

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᖓ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᕗᖅ “ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐸᐸᑐᑦᑎᐊᕋᓱᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ.” ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᖃᖅᖢᑎᒃ.